Vedtægter

Disse vedtægter er opdateret d. 24. november 2021 og kan hentes i underskrevet form her...

§ 1

FORENINGENS GRUNDLAG

Foreningens navn : Hillerød jagtforening.

Foreningens formål er at samle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.
Foreningens hjemsted : Hillerød kommune.
Foreningen er tilsluttet DANMARKS JÆGERFORBUND (i disse vedtægter benævnt DJ.) DJ`s vedtægter er bindende for foreningen. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§2

MEDLEMSFORHOLD

Foreningen kan som medlem optage enhver person, der vedkender sig foreningens vedtægter. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftelig med mindst en måneds varsel til udgang af december. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter. Medlems ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue m.m.

 

§3

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer, dog mindst 5, som har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, med skiftevis valgår.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt formænd for de stående udvalg.
Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, samt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmerne begærer det.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, med tale men ikke stemmeret.
Bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde relevante personer til at deltage i møderne.

TEGNINGSRET.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem (ved lån og evt. økonomiske forpligtigelser.) Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§4

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Hvis forslaget vedrører vedtægtsændringer, skal det dog være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ ’s medlemsblad, foreningens medlemsblad, på Hillerød jagtforenings hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
I tilfælde af forslag om vedtægtsændringer skal den fulde ordlyd af disse, senest 2 uger forud for generalforsamlingen, annonceres på foreningens hjemmeside, på andre elektroniske medier og om muligt i foreningens medlemsblad.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse.
 6. Valg af
  1. Bestyrelsesmedlemmer.
  2. Bestyrelsessuppleanter.
  3. 2 revisorer.
  4. 1 revisorsuppleant. 
 7. Eventuelt

Ved valg af suppleanter vælges disse specifikt som 1. suppleant, 2. suppleant etc. 1. suppleant indtræder først i forbindelse med ledige bestyrelsesposter imellem generalforsamlinger, derefter 2. suppleant etc.
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt en suppleant erstatter et bestyrelsesmedlem, sidder denne suppleant i bestyrelsen resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til medlemmerne, med mindst 8 dage varsel.

AFSTEMNINGER.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.
Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter godkendelse på to hinanden følgende generalforsamlinger. Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§5

KONTINGENT.

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud.
Et medlem, der er slettet på grund af restance jf. §2, kan kun genoptages som medlem mod at betale det skyldige beløb.

 

§6

ØKONOMI.

Forenings formue skal anbringes i anerkendt(e) pengeinstitut(ter) eller sikre værdipapirer.

Udgifter til bestyrelses–/udvalgsmøder samt de af DJ arrangerede møder, kan refunderes af foreningen/udvalget.
Bestyrelsen kan beslutte at udbetale transportgodtgørelse m.m. til medlemmer.
Eventuelt udvalgs aktiver tilhører foreningen. Regnskaber for foreningen og udvalg, skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.

Revisorerne har i regnskabsåret fri adgang til foreningens og udvalgs regnskaber. Regnskaberne skal være til stede på generalforsamlingen.

 

§7

UDVALG.

Foreningen opretter udvalg til at varetage foreningens aktiviteter. Udvalgene kan oprettes til alle formål jfr. DJ`s formålsparagraf.
Nedsatte udvalg skal have en formand.
Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse for udvalgsformanden.
Nedsatte udvalg kan tilføres økonomiske midler.
Udvalg kan pålægges at vælge en kasserer, der pålægges regnskabspligt over for bestyrelsen.
Protokolpligt kan meddeles af bestyrelsen.
Bestyrelsen har uhindret adgang til regnskab og protokoller.

 

§8

OPLØSNING AF FORENINGEN.

Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen, dersom mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Intervallet mellem generalforsamlingerne skal være mindst 2 måneder og højst 3 måneder.
Indkaldelse til generalforsamlingen vedr. opløsning af foreningen skal ske pr. post til hver enkelt medlem mindst 1 måned før.
Samtidig skal der tilgå DJ’s formand alle meddelelser om forhold, mødetid og mødested samt dagsorden.
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – deponeres hos DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ inden for femårsperioden, overføres den deponerede formue til den nye lokalforening. I modsat fald skal formuen bruges til naturbevaring i Hillerød Kommune.
 

Vedtægterne er underskrevet af Formand Peter Vinding og Næstformand Bent Behrmann

Vedtægterner er godkendt af DJ d. 13/12 2021

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/