Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer i Hillerød Jagtforening.

 

 21 marts 2024

 

§ 1

FORENINGENS GRUNDLAG

Foreningens navn: Hillerød Jagtforening.

Foreningens formål er at samle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.
Foreningens hjemsted: Hillerød Kommune.
Foreningen er tilsluttet DANMARKS JÆGERFORBUND (i disse vedtægter benævnt DJ.) DJ`s vedtægter er bindende for foreningen. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


 

§2

MEDLEMSFORHOLD

Foreningen kan som medlem optage enhver person, der vedkender sig foreningens vedtægter. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af december. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter. Medlems ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue m.m. 


 

§3

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på normalt 7 medlemmer, dog mindst 5, som har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen med skiftevis valgår. Såfremt bestyrelsen kommer under 5 personer, efter at have brugt de valgte bestyrelsessuppleanter, skal der fyldes op på næste generalforsamling, såfremt bestyrelsen kommer under 3 personer, skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. Hvis der ikke til ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling, kan findes mere end 3 bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af Hillerød Jagtforening eller sammenlægning af Hillerød jagtforening med anden jagtforening.
Formanden er valgt på generalforsamlingen i lige år. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, sekretær, samt formænd for de stående udvalg. Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, samt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmerne begærer det.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, med tale men ikke stemmeret.
Bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde relevante personer til at deltage i møderne.

TEGNINGSRET.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem (ved lån og evt. økonomiske forpligtigelser). Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


 

§4

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ ’s medlemsblad, foreningens medlemsblad, på Hillerød jagtforenings hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne, senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen herunder forslag til vedtægtsændringer skal skriftlig være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Indkomne forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, på andet elektronisk medie og om muligt i foreningens medlemsblad senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende fælles lokalforening. En beslutning om en sammenlægning med en anden jagtforening skal godkendes anden gang på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den første generalforsamling, hvor forslaget vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling skal forslaget vedtages med stemmerne fra mindst halvdelen af de fremmødte på generalforsamlingen.


 

Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse.

 6. Valg

  1. Formand

  2. Bestyrelsesmedlemmer.

  3. Bestyrelsessuppleanter.

  4. 2 revisorer.

  5. 1 revisorsuppleant. 

 7. Uddeling af krage/skadepokal

 8. Eventuelt.

Ved valg af suppleanter vælges disse specifikt som 1. suppleant, 2. suppleant etc. 1. suppleant indtræder først i forbindelse med ledige bestyrelsesposter imellem generalforsamlinger, derefter 2. suppleant etc.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt en suppleant erstatter et bestyrelsesmedlem, sidder denne suppleant i bestyrelsen resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til medlemmerne, med mindst 8 dage varsel.

 AFSTEMNINGER.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Øvrige beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

 

§5

KONTINGENT

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud.
Et medlem, der er slettet på grund af restance jf. §2, kan kun genoptages som medlem mod at betale det skyldige beløb. 


 

§6

ØKONOMI

Forenings formue skal anbringes i anerkendt(e) pengeinstitut(ter) eller sikre værdipapirer.

Udgifter til bestyrelses–/udvalgsmøder samt de af DJ arrangerede møder, kan refunderes af foreningen/udvalget. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale transportgodtgørelse m.m. til medlemmer. Eventuelt udvalgs aktiver tilhører foreningen. Regnskaber for foreningen og udvalg, skal være afsluttet og gennemgået af revisoren inden afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.

Revisorerne har i regnskabsåret fri adgang til foreningens og udvalgs regnskaber. Regnskaberne skal være til stede på generalforsamlingen.

 

§7

UDVALG

Foreningen opretter udvalg til at varetage foreningens aktiviteter. Udvalgene kan oprettes til alle formål jfr. DJ`s formålsparagraf.
Nedsatte udvalg skal have en formand.
Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse for udvalgsformanden.
Nedsatte udvalg kan tilføres økonomiske midler.
Udvalg kan pålægges at vælge en kasserer, der pålægges regnskabspligt over for bestyrelsen.
Protokolpligt kan meddeles af bestyrelsen.
Bestyrelsen har uhindret adgang til regnskab og protokoller.

 

§8

OPLØSNING AF FORENINGEN

Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen, dersom mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Intervallet mellem generalforsamlingerne skal være mindst 2 måneder og højst 3 måneder.
Indkaldelse til generalforsamlingen vedr. opløsning af foreningen skal ske pr. post til hver enkelt medlem mindst 1 måned før.
Samtidig skal der tilgå DJ’s formand alle meddelelser om forhold, mødetid og mødested samt dagsorden.
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – deponeres hos DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ inden for femårsperioden, overføres den deponerede formue til den nye lokalforening. I modsat fald skal formuen bruges til naturbevaring i Hillerød Kommune.


 

 

Vedtægter i Hillerød Jagtforening.


 

22. marts 2023

 

§ 1

FORENINGENS GRUNDLAG

Foreningens navn : Hillerød Jagtforening.

Foreningens formål er at samle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.
Foreningens hjemsted: Hillerød Kommune.
Foreningen er tilsluttet DANMARKS JÆGERFORBUND (i disse vedtægter benævnt DJ.) DJ`s vedtægter er bindende for foreningen. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§2

MEDLEMSFORHOLD

Foreningen kan som medlem optage enhver person, der vedkender sig foreningens vedtægter. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af december. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter. Medlems ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue m.m. 


 

§3

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer, normalt 7 dog mindst 5, som har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen med skiftevis valgår. Såfremt bestyrelsen kommer under 5 personer, efter at have brugt de valgte bestyrelsessuppleanter, skal der fyldes op på næste generalforsamling, såfremt bestyrelsen kommer under 3 personer, skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. Hvis der ikke til ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling, kan findes mere end 3 bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af Hillerød Jagtforening eller sammenlægning af Hillerød jagtforening med anden jagtforening.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt formænd for de stående udvalg.
Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, samt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmerne begærer det.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, med tale men ikke stemmeret.
Bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde relevante personer til at deltage i møderne.

TEGNINGSRET.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem (ved lån og evt. økonomiske forpligtigelser). Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


 

§4

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ ’s medlemsblad, foreningens medlemsblad, på Hillerød jagtforenings hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne, senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen herunder forslag til vedtægtsændringer skal skriftlig være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Indkomne forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, på andet elektronisk medie og om muligt i foreningens medlemsblad senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende fælles lokalforening. En beslutning om en sammenlægning med en anden jagtforening skal godkendes anden gang på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter den første generalforsamling, hvor forslaget vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling skal forslaget vedtages med stemmerne fra mindst halvdelen af de fremmødte på generalforsamlingen.


 

Dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse.

 6. Valg

  1. Bestyrelsesmedlemmer.

  2. Bestyrelsessuppleanter.

  3. 2 revisorer.

  4. 1 revisorsuppleant. 

 7. Eventuelt.

Ved valg af suppleanter vælges disse specifikt som 1. suppleant, 2. suppleant etc. 1. suppleant indtræder først i forbindelse med ledige bestyrelsesposter imellem generalforsamlinger, derefter 2. suppleant etc.

Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt en suppleant erstatter et bestyrelsesmedlem, sidder denne suppleant i bestyrelsen resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til medlemmerne, med mindst 8 dage varsel.

 AFSTEMNINGER.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Øvrige beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

 

§5

KONTINGENT

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud.
Et medlem, der er slettet på grund af restance jf. §2, kan kun genoptages som medlem mod at betale det skyldige beløb.  

§6

ØKONOMI

Forenings formue skal anbringes i anerkendt(e) pengeinstitut(ter) eller sikre værdipapirer.

Udgifter til bestyrelses–/udvalgsmøder samt de af DJ arrangerede møder, kan refunderes af foreningen/udvalget. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale transportgodtgørelse m.m. til medlemmer. Eventuelt udvalgs aktiver tilhører foreningen. Regnskaber for foreningen og udvalg, skal være afsluttet og gennemgået af revisoren inden afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.

Revisorerne har i regnskabsåret fri adgang til foreningens og udvalgs regnskaber. Regnskaberne skal være til stede på generalforsamlingen.

 

§7

UDVALG

Foreningen opretter udvalg til at varetage foreningens aktiviteter. Udvalgene kan oprettes til alle formål jfr. DJ`s formålsparagraf.
Nedsatte udvalg skal have en formand.
Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse for udvalgsformanden.
Nedsatte udvalg kan tilføres økonomiske midler.
Udvalg kan pålægges at vælge en kasserer, der pålægges regnskabspligt over for bestyrelsen.
Protokolpligt kan meddeles af bestyrelsen.
Bestyrelsen har uhindret adgang til regnskab og protokoller.

 

§8

OPLØSNING AF FORENINGEN

Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen, dersom mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Intervallet mellem generalforsamlingerne skal være mindst 2 måneder og højst 3 måneder.
Indkaldelse til generalforsamlingen vedr. opløsning af foreningen skal ske pr. post til hver enkelt medlem mindst 1 måned før.
Samtidig skal der tilgå DJ’s formand alle meddelelser om forhold, mødetid og mødested samt dagsorden.
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – deponeres hos DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ inden for femårsperioden, overføres den deponerede formue til den nye lokalforening. I modsat fald skal formuen bruges til naturbevaring i Hillerød Kommune.
 

§9

IKRAFTTRÆDEN

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 22/3/2023. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

De tegningsberettigede for jagtforeningen

Dato Dato

...……………………………………….. …………………………………………….

Peter Vinding Bent Behrmann

Formand for Hillerød Jagtforening Næstformand i Hillerød Jagtforening


 

Godkendt af Danmarks Jægerforbund Dato

……………………………………………….

Karen Friis

Vedtægterne er underskrevet af Formand Peter Vinding og Næstformand Bent Behrmann

Vedtægterner er godkendt af DJ d. 6. juni 2023 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/